Algemene voorwaarden

  1. U en Sjoeke

Alle betrekkingen tussen bakkerij Sjoeke en u, de klant, worden beheerst door de algemene verkoopsvoorwaarden die hieronder zijn weergegeven en die een juridische overeenkomst vormen tussen u en Sjoeke, gevestigd te Oudstrijderslaan 17 te 3070 Kortenberg, met  BTWnummer BE 0654 860 856. Sjoeke is bereikbaar per e-mail op info@sjoekepatisserie.be en per gsm op  0499-865 365 .

  1. Aanvaarding algemene voorwaarden

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn op uw overeenkomst met Sjoeke altijd ten minste de bepalingen en verkoopsvoorwaarden uit deze algemene voorwaarden van toepassing: de algemene verkoopsvoorwaarden worden geacht door de klant aanvaard te zijn, ook indien zij strijdig zouden zijn met eigen algemene of bijzondere voorwaarden.

Door een bestelling bij bakkerij Sjoeke te plaatsen, aanvaardt u de algemene voorwaarden die hier worden weergegeven. Afwijkingen van de algemene voorwaarden worden maar aanvaard voor zover deze schriftelijk door Sjoeke werden bevestigd.

Sjoeke behoudt zich het recht voor haar algemene voorwaarden ten allen tijde te wijzigen. Het spreekt voor zich dat  het moment van bestelling de toepasselijke algemene voorwaarden bepaalt.

  1. Aanbiedingen en prijzen

Alle op deze website vermelde prijzen  zijn steeds prijzen inclusief BTW en exclusief eventuele leveringskosten. Leveringen binnen Kortenberg en de gemeenten Steenokkerzeel, Kampenhout, Herent, Bertem, Tervuren en Zaventem zijn gratis.

In de regel zullen geen leveringen plaatsvinden buiten de gemeenten Kortenberg, Steenokkerzeel, Kampenhout, Herent, Bertem, Tervuren of Zaventem, tenzij anders besproken en schriftelijk bevestigd; hierbij kan een verplaatsingsvergoeding gevraagd worden.

Aanbiedingen kunnen onderworpen zijn aan specifieke aanvullende voorwaarden die desgevallend bij de aanbieding zelf vermeld worden.

Alle foto’s op onze website zijn met de grootste zorg gemaakt maar blijven louter indicatief om u te helpen bij uw keuze. De geleverde producten zullen dus mogelijk visueel afwijken van de illustraties op de website.

Sjoeke behoudt zich het recht voor om de prijzen en het aanbod op haar website ten allen tijde te wijzigen, zonder hiermee afbreuk te doen aan door haar bevestigde bestellingen. Wanneer de klant over een e-mailadres beschikt, wordt de bestelling steeds bevestigd per mail met vermelding van de bestelling, het verschuldigde  bedrag, de plaats van levering en het moment van levering. Bij verschil in prijzen op de website of in geprinte prijslijsten, zijn de prijzen op dat moment op www.sjoekepatisserie.be/prijslijst de juiste.

  1. Bestellingen

Bestellingen dienen door de kleinschaligheid van onze zaak en de aandacht voor een persoonlijke service minstens drie dagen voor de beoogde dag van levering geplaatst te worden, telefonisch op gsmnummer 0499-865 365 of per mail op info@sjoekepatisserie.be met vermelding van de naam van de besteller, de concrete bestelling, de gewenste dag van levering en telefoon- of gsmnummer alsook e-mailadres van de besteller. Sjoeke contacteert de besteller om de bestelling al dan niet te bevestigen en concrete afspraken te maken m.b.t. het moment van levering. Indien een e-mailadres beschikbaar is, worden alle details per e-mail bevestigd.

Bestellingen voor een dessertenbuffet dienen minstens tien dagen voor de beoogde dag van levering geplaatst te worden per mail op info@sjoekepatisserie.be met vermelding van de naam van de besteller, de concrete bestelling, de gewenste dag van levering en telefoon- of gsmnummer alsook e-mailadres van de besteller. Op basis van de concrete vraag van de klant (aantal personen, wensen, …) bezorgt Sjoeke een voorstel/offerte .

Een overeenkomst komt pas tot stand door de aanvaarding van een bestelling door Sjoeke.

Sjoeke behoudt zich het recht voor bestellingen zonder opgave van reden te weigeren, dan wel er concrete voorwaarden aan te verbinden.

Sjoeke kan u ten allen tijde telefonisch of via e-mail contacteren met de vraag uw bestelling schriftelijk te bevestigen of aan te passen.

 

  1. Levering en betaling

De concrete modaliteiten van de levering worden met de klant overeengekomen en bevestigd in de bevestigingsmail die als akkoord met de bestelling aan de klant gestuurd wordt.

De leveringsregio is zoals hoger aangegeven in principe beperkt tot de gemeenten Kortenberg, Steenokkerzeel, Kampenhout, Herent, Bertem, Tervuren en Zaventem. Er is geen handelspunt/winkel waar de bestellingen bij onze bakkerij kunnen afgehaald worden.

De bestelde goederen worden bij levering door de klant nagezien op kwaliteit en correctheid. Vastgestelde gebreken dienen bij de levering gesignaleerd te worden aan de leverancier. Vanaf het moment van fysieke levering van de bestelde goederen bij de klant gaat het risico van de goederen (o.a.  de bewaring van de geleverde goederen in de correcte hygiënische en temperatuursomstandigheden) over op de klant.

Betaling van bevestigde bestellingen is steeds verschuldigd en gebeurt cash op de plaats en tijdstip van levering door de klant; indien dit niet mogelijk is en de klant de levering bijvoorbeeld niet persoonlijk in ontvangst kan nemen,  dient hij/zij de overschrijving van het verschuldigde bedrag voorafgaandelijk in orde te brengen op rekeningnummer BE67 0017 8637 0487 van bakkerij Sjoeke met vermelding van het bestelnummer uit de bevestigingmail, en het overschrijvingsbewijs vooraf te mailen op info@sjoekepatisserie.be of ter beschikking te (laten) houden bij levering. De eigendom van de goederen gaat over naar de klant na ontvangst van de betaling.

  1. Annulering / teruggave geleverde producten

Een annulering van uw bestelling is niet mogelijk nadat de bevestigingsmail verstuurd werd.

Retournering van de geleverde producten is evenmin mogelijk vermits het producten betreft met een beperkte houdbaarheid.

Als bij de levering een gebrek bij de  geleverde goederen vastgesteld wordt, wordt dit met de leverancier besproken met het oog op een minnelijke schikking.

  1. Aansprakelijkheid

Sjoeke is niet aansprakelijk voor schade die niet door opzet of grove schuld van Sjoeke is ontstaan of die door omstandigheden buiten de wil van Sjoeke is ontstaan. Indien bepaalde bestelde producten in extremis niet kunnen geleverd worden, neemt Sjoeke contact op met de klant om na te gaan of een ander product in de plaats kan aangeboden worden.

Voor handelingen en/of tekortkomingen van derden draagt Sjoeke geen verantwoordelijkheid.

Bestellingen worden maar aanvaard door toezending aan de klant van een bevestigingsmail. Sjoeke is dan ook niet aansprakelijk voor het misverstaan, vertragingen of het niet behoorlijk overkomen van bestellingen. Voor elke bestelling wordt een bevestigingsmail aan de klant gestuurd die hij onder eigen verantwoordelijkheid dient te verifiëren op de correctheid van de bestelling.

Elke aansprakelijkheid voor schade die aan Sjoeke zou toe te rekenen zijn, beperkt zich tot het bedrag van de bestelling, en bij uitbreiding – mits inschakeling van de verzekeringsmaatschappijen – tot het bedrag waartoe Sjoeke verzekerd is.

  1. Algemene juridisch voorwaarden

Indien een bevoegde rechter oordeelt dat een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, wordt die bepaling uit de algemene voorwaarden verwijderd zonder dat dit afbreuk doet  aan de rechtsgeldigheid van de overige voorwaarden: de overige bepalingen van de voorwaarden blijven onverminderd van kracht en afdwingbaar.

Op de algemene verkoopsvoorwaarden en uw relatie met bakkerij Sjoeke is het Belgisch recht van toepassing.  De klant en Sjoeke gaan ermee akkoord  zich te onderwerpen aan de rechtspraak van de bevoegde rechtbanken in België voor het oplossen van enige juridische kwesties die voortvloeien uit de interpretatie van de voorwaarden.

De rechtbanken van Leuven zijn bevoegd bij eventuele geschillen waarin Sjoeke bij de uitvoering van haar werkzaamheden betrokken zou zijn.

 

Mocht u na het lezen van deze algemene voorwaarden nog vragen of opmerkingen hebben, kan u ons steeds contacteren op 0499-865365 of info@sjoekepatisserie.be