Privacybepaling

Er zal geen gebruik gemaakt worden van de data die u ons bezorgde of nog bezorgt, dat strijdig is met de bepalingen en de voorwaarden uit de general data protection regulation.

 

Deze pagina beschrijft het beleid dat op deze website van Sjoeke wordt toegepast inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer evenals de verwerking van alle informatie die verzameld wordt tijdens of naar aanleiding van uw bezoek aan deze website, en naar aanleiding van geplaatste bestellingen.

Dit privacybeleid heeft enkel betrekking op de inhoud van de website www.sjoekepatisserie.be en de werkwijze van Sjoeke, en dus niet op websites of handelswijzen van derden, ook al wordt hiernaar verwezen.

Doel van de verwerking van de persoonsgegevens

Bij uw bestelling zullen u een aantal persoonsgegevens gevraagd worden. Deze persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor een correcte en vlotte verwerking en levering van uw bestelling.

Verwerking van de persoonsgegevens en personen die toegang hebben tot de verwerkte gegevens

De verstrekte gegevens worden opgenomen in de bestanden van bakkerij Sjoeke.

De gegevens zullen enkel verwerkt worden in de mate dit nodig is voor een correcte uitvoering van onze overeenkomst met u. Door ons uw gegevens aan te leveren, verklaart u zich ermee akkoord dat wij u informatie toesturen – in de regel per e-mail – over onze promoties en nieuwe producten. Indien u dit niet wenst, stuurt u een e-mail naar info@sjoekepatisserie.be met het verzoek geen publicitaire informatie meer toe te sturen op het voor u bij ons gekende (e-mail)adres.

Uw persoonlijke gegevens zullen nooit verkocht of verzonden worden aan derden, noch openbaar gemaakt worden. Sjoeke behoudt zich evenwel het recht voor deze gegevens toch te gebruiken of openbaar te maken wanneer de wet dit eist, wanneer de verwerking voor u van levensbelang is, wanneer de verwerking noodzakelijk is in het kader van een taak van openbaar belang of wanneer de gegevensverwerking noodzakelijk is om een gerechtvaardigd belang te behartigen.

Uw rechten m.b.t. de door ons verzamelde gegevens

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en latere wijzigende of vervangende regelgeving, heeft u het recht uw gegevens in te kijken en te verbeteren. Tevens heeft u het recht u kosteloos te verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor directe marketing (cf hierboven).

De bezorgde gegevens worden bewaard zolang Sjoeke actief is – over ondernemingsnummer beschikt -, tenzij u voortijdig schrapping hiervan vraagt.

Contactgegevens verwerker

Indien u meent dat u ongeoorloofd persoonlijke gegevens gevraagd worden of u inbreuken vast stelt tegen ons privacybeleid, gelieve dan contact op te nemen met:

Kristoff Aesseloos

Oudstrijderslaan 17

3070 Kortenberg

info@sjoekepatisserie.be

 

Elke verandering aan ons privacybeleid zal kenbaar worden gemaakt via deze website.